Our Team
​Board Members
NOBUTAKE SUZUKI
AKIHIKO OKAMOTO
​Members (Alphabetical order)
KOICHIRO SEKIMIYA
MIHO NISHIGORI
ASUKA OONUMA
KAZUHIRO MATSUURA
ERIKA HIRAYAMA
MAYANK SHIROMANI
NAOKO SOGA
TAKESHI AKITANI
YASUAKI MINOTANI
YUKI KOSAKA

Copyright©2019 MUFG Innovation Partners Co., Ltd.